Reklamačný poriadok

Reklamačný protokol na stiahnutie PDF

Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k vyřešení vztahů mezi prodávajícím K-MET a. s., IČO: 46678140, DIČ: SK2023514394 1. mája 1200, 014 01 Bytča, Slovensko, zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Žilině, vložka 10864/L (dále jen „prodávající“) a kupujícím v případě, že se na zboží zakoupeném v tomto obchodě projeví jakékoli vady. Tento reklamační řád upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1. Obecné podmínky

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vyřízení reklamace je běžně do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Datum uplatnění se myslí den, kdy je reklamace přijata na centrálním skladě. Pokud by zboží bylo zasláno na jinou pobočku, může se doba vyřízení prodloužit. Adresa pro zaslání reklamace je:

K-MET a. s., 1. mája 1200, 014 01 Bytča

Prosíme, abyste z výše uvedeného důvodu zasílali zboží výhradně na tuto adresu.

Pokud kupující zjistí vadu nebo neúplnost dodaného zboží (nesprávný typ objednaného zboží, počet kusů, chybějící součástky atp.) ještě před jeho použitím, musí tuto skutečnost sdělit pracovníkům obchodního oddělení nejpozději do 3 pracovních dnů od data převzetí zboží. Radíme, abyste hned po převzetí zásilky zkontrolovali všechny formální náležitosti, po vypršení lhůty 3 dnů již nebude reklamace uznána.

Kupující je povinen prohlédnout stav obalu zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud kupující zjistí, že je obal výrobku poškozen, je povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za škodu vzniklou v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. V takovém případě bude zákazníkovi poskytnuta škodě odpovídající sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že během dopravy nedošlo k poškození. Pozdější reklamace budou zamítnuty.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Z tohoto důvodu nelze kratší životnost výrobku považovat za vadu a nejde ji reklamovat. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem, a stanovuje ji dodavatel zboží. Při běžném používání je záruční doba stanovena na 2 roky.

V případě, že kupující reklamované zboží nedoručuje osobně, je odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. Poškozené zboží bude na náklady kupujícího zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly.

2. Zamítnutí reklamace

Reklamace nemusí být uznána z následujících důvodů:
a) Výrobek vykazuje známky fyzického poškození. I v případě, že důvod reklamace nesouvisí s poškozením, nebude reklamace uznána.
b) Na výrobku je vyraženo nebo jinak trvale označeno evidenční číslo, označení apod. (může být pouze nalepeno, označeno samolepkou).
c) Výrobek byl použit v nevhodném prostředí nebo k jinému účelu. Za nevhodné prostředí se považuje např. vlhké prostředí, které může poškodit elektroniku, pokud se ovšem nejedná o výrobek určený do tohoto prostředí. U těchto výrobků je označeno stupněm ochrany IP.
d) Zakoupené zboží vykazuje známky nadměrného opotřebení.

3. Reklamace měřidla z důvodu nepřesnosti zjištěné při kalibraci

Dodavatel ručí za kalibrace pouze v takových případech, jsou-li dodané firmou K-MET a. s., neboť zboží prochází předkalibrační přípravou na dílnách dodavatele!!!

Při přepravě a následném skladování může dojít z mnoha příčin k poškození měřidla a následné nepřesnosti. Z tohoto a výše zmíněného důvodu je vhodnější kalibrace realizovat přímo u nás ve společnosti K-MET a. s. Tímto se můžete vyhnout zaplacení kalibrace na měřidlo, které nevyhovuje, a následných nákladů na reklamaci.

4. Postup reklamace

Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup:
Vyplňte náš reklamační protokol, kde uvedete typ výrobku, katalogové číslo, výrobní číslo, číslo nákupního dokladu a popis závady. Zvláště důležité je číslo nákupního dokladu, bez tohoto čísla může být reklamace zamítnuta z důvodu neověřitelnosti stáří zboží!

Zboží zašlete na výše zmíněnou adresu spolu s reklamačním formulářem.

Zboží zasílejte pouze v originálním obalu nebo ve vyhovujícím přepravním obalu. Naše firma neručí za případné poškození při přepravě zboží do centrálního skladu firmy. I při osobním předání reklamace je nutné, abyste zboží předali v původním obalu nebo ve vyhovujícím obalu zajišťujícím bezpečný transport.

Pokud se závada na zboží projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávající řešení reklamace výměnou za bezvadný kus v těchto případech:

a) zboží není viditelně použité a je znát, že závadu nezpůsobil kupující
b) reklamace byla předem nahlášena reklamačním formulářem
c) dané zboží je dostupné u dodavatele (jinak není výměna možná)